top of page

Geslaagde bijeenkomst ALV Beverkoog 2023


Op woensdag 15 maart 2023 vond de algemene ledenvergadering van de Beverkoog plaats bij de Eettuin op de Berenkoog. Met 57 aanmeldingen was de vertegenwoordiging van de leden dik in orde. Voorzitter Hendrik Goeman Borgesius opende met een warm welkom en gaf direct het woord aan Corlien Moleman, die op 1 oktober is gestart als parkmanager Beverkoog.


Corlien vult die taak ook in voor Overdie en de Boekelermeer. Samen met de ondernemers, eigenaren van panden, gemeente en andere betrokkenen zet zij zich faciliterend in voor het goed functioneren van het park. Zo voldoet de Beverkoog bijvoorbeeld aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Veel verzekeringen bieden korting aan voor ondernemers op de premie als zij het KVO-certificaat kunnen overleggen. Zaken als ondermijning, parkeeroverlast, meeuwenoverlast, te hard rijden en de slechte staat van de trottoirs passeerden de revue. Vaak kunnen ondernemers zelf veel voor elkaar krijgen. Meldingen bij Stadswerk072 over trottoirs sorteren direct effect. Daar waar mogelijk neemt Corlien namens de Beverkoog initiatief, bijvoorbeeld met het aanvragen van een zebrapad op de Berenkoog ter hoogte van de Ondernemerstuin om veilig over te steken voor een korte lunchwandeling achter de Hortus. Binnenkort wordt er voor de verkeersveiligheid ook een snelheids ‘smiley’ geplaatst op de Berenkoog. Voor tips, vragen en contact met Corlien staan haar gegevens op de site van de Beverkoog!


De voorzitter kreeg van de vergadering goedkeuring voor de notulen van 8 juni 2022 (deze staan op de site) met bijzondere dank aan Vesna Tomić voor het opstellen. Daarna werd het bestuursverslag gepresenteerd met een terugblik op de bestuursvergaderingen, de behandelde thema’s, het visie-strategie traject (preventie ondermijning, vergroenen, financiën, cohesie) en activiteiten als de jaarlijks terugkerende Haagplantdag, de IJsduik & Haringparty, de eindejaarsborrel met Jan Lammers en het bedrijfsbezoek aan de HVC. Per 7 september is Desirée Oudejans aangeschoven bij het bestuur als beoogd secretaris. Aan het einde van de ALV werd zij met een ovatie door de leden gekozen als nieuwe secretaris. Het afgelopen jaar is het pakket Conscribo in gebruik genomen, deze software maakt de verenigingsadministratie beter en makkelijker. Ook is de Beverkoog vertegenwoordigd binnen Ondernemend Alkmaar en is er intensief contact met de Stichting Ondernemersfonds Alkmaar. Verbindingsmanager Kirsten Tervoort heeft nagenoeg alle leden van de Beverkoog bezocht, waarbij goed geluisterd is naar de wensen en behoeften van de leden. De identiteit van de Beverkoog is versterkt met een nieuw logo en er wordt structureel gecommuniceerd via de site, digitale nieuwsbrieven en posts op sociale media. ‘De zaken zijn goed op orde’, aldus de enthousiaste Sjoerd Pelt. Hij gaf als lid en deelnemer aan de ALV de complimenten aan het bestuur en Hendrik over de structuur en de professionalisering.


Vervolgens kreeg penningmeester Ron Wassing het woord die terugblikte op zijn eerste jaar en de inwerkperiode. Pas in september kon hij actief aan de slag met data uit verschillende bronnen. Mede door een nieuw boekhoudprogramma was in het 4e kwartaal alles duidelijk in kaart. De historie en het ledenbestand waren ingevoerd en aansluitingen gerealiseerd. Het overzicht werd beter en de rol als penningmeester kon hij nu goed invullen wat bleek uit de verantwoording van de inkomsten (Contributies, Stimuleringsfonds, Ondernemingsfonds en HIRB), de uitgaven (parkmanagement, verbindingsmanager, marketing/communicatie, bijeenkomsten, activiteiten en projecten) en de resultatenrekening van de vereniging. De kascommissie bestaande uit Vincent Schouten en Sjoerd Pelt heeft op woensdag 1 maart 2023 een controle uitgevoerd en vastgesteld dat de jaarrekening en het financieel verslag over 2022 volledig en correct zijn: ‘De vereniging is gezond!’. De ALV dechargeerde hierna het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankte Ron voor de geklaarde klus en de leden voor het vertrouwen. Het komende jaar bestaat de kascommissie uit drie leden. Erik ten Winkel draait eerst een jaartje mee; bij de volgende ALV zal Vincent Schouten na acht jaar het stokje overdragen aan Erik.


De behandeling van het jaarplan leerde dat er veel energie wordt gestoken in zaken die de ondernemers raken, zoals het ontbreken van openbaar vervoer. De Beverkoog schrijft hierover de provincie, gemeente en Connexxion aan. De oproep is aan betrokkenen als Hortus, Ondernemerstuin, bedrijven en scholen om op dit vlak ook van zich te laten horen en in de pen te klimmen. Het bestuur onderzoekt bijvoorbeeld ook de mogelijkheden van kentekenregistratie met camera’s en de realisatie van een Beverkoog app. De bestuursleden Sjors van Kuipers en Ruud Bredewold verdiepen zich als werkgroep nadrukkelijk in de app. Hoe gebruiken andere verenigingen een community app? Hoe regel je het beheer, wat zijn de kosten, waar zit de meerwaarde? Ruud nam de leden mee in de bevindingen van het onderzoek en liet weten de leden te willen betrekken in het traject. Leden kunnen instappen in de werkgroep en worden benaderd voor een enquête of bijeenkomst. Rond de zomer zou het bestuur een weloverwogen besluit willen nemen. De app is niet bedoeld als veredeld nieuwsbulletin. Het moet goed of helemaal niet. Naast topdown (push) óók bottom-up communicatie vanuit de gebruikers. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor medewerkers. Met elkaar in contact zijn, weten wie je buren zijn, elkaar beter leren kennen, iets voor elkaar kunnen betekenen, omzet halen bij elkaar. ‘We willen geen app om er óók een te hebben, we zetten in op verbinding, verdieping en ontmoeting’.


Het groenproject is een blijvertje. Vergroenen is een prioriteit en krijgt structureel aandacht in de werkgroep Groen. In deze werkgroep Groen zitten naast de bestuursleden Jan Gunneweg en Hendrik Goeman Borgesius ook Heleen Wouters (echocentrum PCA), Erik ten Winkel (Hortus), Ingrid Bosboom (Krinkels), Isabel Straver (accountmanager Ondernemersloket gemeente Alkmaar), Martin Verschure (landschapsontwerper gemeente Alkmaar) en Willem de Haas (Team de Haas). De entrees Beverkoog (stenen wippen en vergroenen) staan op de agenda van het bestuur en de gemeente, evenals het planten van 19 bomen in de openbare ruimte. De toolbox vergroenen zal in april 2023 gelanceerd worden. In de toolbox staan maatregelen die ondernemers zelf kunnen nemen om hun eigen perceel en pand te vergroenen. De jaarlijks Hagen voor Hekken dag krijgt een vervolg in het najaar 2023. Er staan ook weer andere activiteiten gepland voor het versterken van de onderlinge verbinding als de IJsduik & Haringparty op 15 juni 2023 bij Bredewijn Kantoormeubelen en het Beverkoog voetbaltoernooi op 23 juni 2023 bij Kolping Boys. Data voor ‘gluren bij de buren’ en de eindejaarsborrel volgen later dit jaar.


Voor de begroting 2023 is het bestuur uitgegaan van een contributie voor leden (bedrijven gevestigd, cq met direct belang/eigendom op de Beverkoog met stemrecht ALV) van € 45,- per jaar en voor nieuwe donateurs per 1 februari 2023 (bedrijven van buiten de Beverkoog, zonder stemrecht ALV) van € 145,- per jaar. Na een discussie over het ‘wat is een lid’ en de statuten is de ALV akkoord gegaan met de voorgestelde contributie. Donateurs zijn bedrijven die vroeger gevestigd waren op de Beverkoog of die via projecten en activiteiten bij de Beverkoog betrokken zijn geraakt. Het bestuur wil deze donateurs graag aan de Beverkoog blijven binden en erbij houden. Bedrijven die voor 1 februari 2023 al donateur waren betalen dit jaar nog € 45,-. Voor volgend jaar zal voor hen ook de oorspronkelijke contributie van €145,- per jaar van toepassing zijn. Het bedrag van €145,- per jaar betreft het contributieniveau van voor corona. De verlaging voor leden naar €45,- is mogelijk door de komst van het Ondernemersfonds; die subsidie is gekoppeld aan het gevestigd zijn op de Beverkoog.


In de rondvraag kreeg het bestuur nog de suggestie aangereikt om een enquête te doen onder de medewerkers over wat er voor hen ‘ontbreekt’ op de Beverkoog, de mensen zijn toch het kapitaal van de ondernemingen. De app zou daar een rol in kunnen spelen. De Hortus zou wel vrijkaartjes willen leveren voor bezoek aan de Hortus tijdens de lunch. Het idee van een Open Dag met alle bedrijven kwam ook aan bod. Evenals het feit dat het deel van de bijdrage aan het Ondernemersfonds niet op de aanslag staat van de OZB. Onduidelijk en voer tot discussie. De voorzitter kon afsluiten met de toezegging dat gemeente en provincie overeenstemming hebben bereikt over het aanpassen van de ontsluiting bij het kruispunt Beverkoog Zuid Herenweg – Nollenweg. Door de komst van de Nelson Mandelabrug gaat er minder verkeer linksaf de Nollenweg op richting N242. Komende vanuit de Beverkoog zijn er twee rijstoken voor linksafslaand verkeer en een voor rechtsafslaand verkeer. Dat wordt nu een strook voor linksaf en twee voor rechtsaf. Dat scheelt wat file in de avondspits. Er is hierover nog geen planning bekend gemaakt. De ALV eindigde met een gezellige netwerkborrel en een rondleiding door de Ondernemerstuin.

Comments


bottom of page